'.$description; ?>

Heading for Printing

การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต
 

ฝากถึงคุณแม่คุณพ่อ - การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

บทความสำหรับพ่อแม่

วันที่ เรื่อง ผู้แต่ง
24 พ.ค. 2564ที่พักใจในยามที่ใจถูกรุมเร้าชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
6 พ.ค. 2563สถานการณ์โควิด 19 กับมิติการดูแลทางสังคมสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
15 มี.ค. 25636 เคล็ดลับที่ทำให้ลูกเป็นเด็กดี มีความสุขกิตติมา สุริยกานต์
4 มี.ค. 2563เข็น ...ใจชุติมณฑน์​ ปัญญาคำ
8 พ.ย. 2562รู้เท่าทันอารมณ์ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
12 ก.ย. 2562เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอนที่ 1 รองเท้าของหนูอาทิติยา แดงสมบูรณ์
21 ม.ค. 2562การสร้างวินัยเชิงบวกกิตติมา สุริยกานต์
3 ม.ค. 2562ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
22 ต.ค. 2561โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
20 ก.ย. 2561อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกิตติมา สุริยกานต์
20 ส.ค. 2561การเยียวยาสภาพจิตใจผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะกิตติมา สุริยกานต์
15 ส.ค. 2561บัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิประโยชน์สุฑาทิพย์ คำเที่ยง
16 ก.ค. 2561สร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
19 มิ.ย. 2561ไม่มีที่พักเมื่อจะมาพบแพทย์กิตติมา สุริยกานต์
20 เม.ย. 2561ค่าเดินทางสำคัญอย่างไรกิตติมา สุริยกานต์
6 ก.ค. 2560มาผิดวันนพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

เล่าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61
โดยสุฑาทิพย์ คำเที่ยง

การสร้างคุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลเพื่อให้เกิดการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สามารถควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ ขณะเดียวกันรู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด พร้อมที่จะนำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ การสร้างคุณค่าในตนเองสามารถเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมที่ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ1

การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

ตัวฉัน (I) คือ การมีความตระหนักในตนเอง ด้วยการทำให้เด็กเรียนรู้ว่า ตัวฉันเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร ตัวฉันอยู่ที่ไหน มีบทบาทอย่างไรในครอบครัว พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ของตัวฉัน ขอบเขตของพื้นที่ในส่วนตนและพื้นที่ภายนอกที่ฉันเป็นเจ้าของ มีความสำคัญอย่างไร

การริเริ่ม (initiative) คือ การเลี้ยงดูที่ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ ทดลองทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีท่าทีที่เหมาะสมในการเสริมแรงทางบวกด้วยการชื่นชมหรือตั้งข้อสังเกตต่อพฤติกรรมของเด็กโดยไม่ตำหนิ หรือตัดสินจนเด็กเสียกำลังใจ

การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต
การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

ความเป็นอิสระ (independence) คือ การให้เด็กแสดงออกอย่างเป็นอิสระ ทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ไม่พึ่งพิงผู้อื่นจนไม่เหมาะสม การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและลดความกลัวได้

การมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) คือ การช่วยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ยอมรับข้อจำกัดและชื่นชมข้อดีของแต่ละฝ่าย และรู้จักเลือกที่จะใช้ท่าทีที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม

การสร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

ดังนั้น การสร้างคุณค่าในตนเองเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต เพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตและมุ่งไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมีความสุข

บรรณานุกรม

  1. อภิญญา เวชยชัย . (2557). การเสริมพลังอำนาจในการปฏิบัติงานสังคมมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.