'.$description; ?>

Heading for Printing

 

การส่งตัวผู้ป่วยเข้ามารักษา

หากทางสถานพยาบาล หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงสถานีกาชาด ที่ประสงค์จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางศูนย์ฯ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทางหน้าเว็บนี้

แบบฟอร์มการส่งตัว (Online Referral Form)

วิธีการส่งตัวผู้ป่วย

การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้เป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ที่ส่งตัว ทั้งยังลดความผิดพลาดของข้อมูล ลดความจำเป็นในการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามายังกรุงเทพมหานคร  การตรวจวินิจฉัย หรือแม้แต่การรักษา จะสามารถเริ่มได้ทันที โดยที่ผู้ป่วยยังไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์