'.$description; ?>

Heading for Printing

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 

ฝากถึงคุณแม่คุณพ่อ - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

บทความสำหรับพ่อแม่

วันที่ เรื่อง ผู้แต่ง
24 พ.ค. 2564ที่พักใจในยามที่ใจถูกรุมเร้าชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
6 พ.ค. 2563สถานการณ์โควิด 19 กับมิติการดูแลทางสังคมสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
15 มี.ค. 25636 เคล็ดลับที่ทำให้ลูกเป็นเด็กดี มีความสุขกิตติมา สุริยกานต์
4 มี.ค. 2563เข็น ...ใจชุติมณฑน์​ ปัญญาคำ
8 พ.ย. 2562รู้เท่าทันอารมณ์ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
12 ก.ย. 2562เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอนที่ 1 รองเท้าของหนูอาทิติยา แดงสมบูรณ์
21 ม.ค. 2562การสร้างวินัยเชิงบวกกิตติมา สุริยกานต์
3 ม.ค. 2562ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
22 ต.ค. 2561โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
20 ก.ย. 2561อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกิตติมา สุริยกานต์
20 ส.ค. 2561การเยียวยาสภาพจิตใจผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะกิตติมา สุริยกานต์
15 ส.ค. 2561บัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิประโยชน์สุฑาทิพย์ คำเที่ยง
16 ก.ค. 2561สร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
19 มิ.ย. 2561ไม่มีที่พักเมื่อจะมาพบแพทย์กิตติมา สุริยกานต์
20 เม.ย. 2561ค่าเดินทางสำคัญอย่างไรกิตติมา สุริยกานต์
6 ก.ค. 2560มาผิดวันนพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เล่าเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 61
โดยสุฑาทิพย์ คำเที่ยง

รัฐบาลได้จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กทารกแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่เกิด จนเด็กมีอายุครบ 3 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
 2. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา มีสัญชาติไทย)
 3. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
 4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หน่วยงานลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
 2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้ยื่นลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
 3. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 4. กรณีผู้มีคุณสมบัติอาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือ มารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรกเกิด
 4. สำเนาทะเบียนทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์)
 8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเอกสารลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 1. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ที่ตั้ง : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-255-5850 - 7 ต่อ 122, 123, 147 โทรสาร : 02-253-9119
 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด
 4. สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://csgmaster.dcy.go.th และ https://www.springnews.co.th/view/343763