'.$description; ?>

Heading for Printing

ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

20 ธ.ค. 2561

ศูนย์ฯประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ช่วยกันประเมิน วินิจฉัย และรักษาผู้่ป่วยให้เป็นไปอย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด ความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เนื่องจากใบหน้าเป็นอวัยวะที่มีอวัยวะสำคัญอื่นๆอยู่หลายอย่าง เช่น สมอง ตา หูและอวัยวะในการฟัง จมูก ปากและอวัยวะการพูด ฟัน เป็นต้น ดังนั้น ความผิดปกติที่เกิดกับใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จึงมักจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสำคัญหลายอย่างไปพร้อมๆกัน ย่อมไม่มีใครจะสามารถเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง การร่วมกันดูแลโดยคนที่ชำนาญในแต่ละสาขา จึงทำให้ประเมินและรักษาผู้ป่วยได้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าทำเพียงคนๆเดียว การร่วมดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ (multidisciplinary approach) ทำกันมานานในต่างประเทศที่พัีฒนาแล้ว สำหรับบ้านเรา ทางศูนย์ฯได้ดำเนินการมาเป็นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แล้ว นับเป็นหน่วยงานแรกๆในประเทศไทย

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (craniofacial surgeon)
  • นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ (หัวหน้า)
  • นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (รองหัวหน้า)
  • พญ.ชุติมา จิรภิญโญ
 2. ประสาทศัลยแพทย์ (neurosurgeon)
  • พญ.จิระพร อมรฟ้า
 3. กุมารแพทย์ (pediatrician)
  • นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
  • นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
  • พญ.กัญญา ศุภปีติพร
  • พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
  • พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
  • นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งฯ (plastic surgeon)
  • นพ.ศิรชัย จินดารักษ์
  • นพ.อภิชัย อังสพัทธ์
  • นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี
  • พญ.พูนพิสมัย สุวะโจ
  • นพ.พสุ พรหมนิยม
 5. ทันตแพทย์จัดฟัน (orthodontist)
  • ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
  • ทพญ.ปรียดา สันติลักขณาวงศ์
  • ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
  • ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ
  • ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์
  • ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
  • ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม
 6. แพทย์ทางหู คอ จมูก (otolaryngologist)
  • นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์
  • นพ. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
 7. จักษุแพทย์ (phthalmologist)
  • พญ. วสี ผลเจริญ
  • นพ. ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
  • พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
  • พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์
 8. รังสีแพทย์ (radiologist)
  • พญ. ศศิธร เพชรจรัลไพศาล
 9. วิสัญญีแพทย์ (anesthesiologist)
  • นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม
  • พญ. พรรณิกา วรผลึก
 10. จิตแพทย์ (psychiatrist)
  • พญ. อลิสา วัชรสินธุ
  • พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ
 11. นักจิตวิทยา (psychologist)
  • คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
 12. นักอรรถบำบัด (speech pathologist)
  • คุณเพชรรัตน์ ใจยงค์
 13. นักสังคมสงเคราะห์ (social worker)
  • คุณกิตติมา มูลวิชา
 14. พยาบาลวิชาชีพ (registered nurse)
  • คุณอาทิติยา แดงสมบูรณ์