'.$description; ?>

Heading for Printing

 

การวางแผนรักษาผู้ป่วย

เนื่องจากผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมักมีความผิดปกติของอวัยวะต่างๆบนใบหน้า ทำให้ไม่มีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญคนใดสามารถให้รักษาดูแลรักษาได้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ทางศูนย์ฯจึงได้จัดให้มีการประชุมวางแผนรักษาผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆเสียสละเวลาจากงานประจำ มาร่วมปรึกษาพูดคุยกัน ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

การประชุมวางแผนรักษา

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีครอบครัวผู้ป่วยเข้าร่วมประชุมกันครั้งละ 4-6 ครอบครัว

การประชุมวางแผนรักษา

การประชุมวางแผนการรักษาในลักษณะนี้เป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะในศูนย์ชั้นนำทั่วโลกเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของร่างกายมากกว่า 2 ระบบ ที่ศูนย์ของเรา มีการทำกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.​2529