'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ

ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรง เพียงโทรศัพท์แจ้ง หมายเลขผู้ป่วย มาที่ศูนย์ฯ (โทรศัพท์ 02 256 4330 โทรสาร 02 256 5314 หรืออีเมล์ craniofacial@chula.md)

ผู้ป่วยที่แสดงในหน้าเว็บนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ที่เรามีอยู่จำกัด หากท่านมีความประสงค์จะช่วยคนไข้รายอื่นนอกเหนือไปจากที่แสดงในหน้าเว็บนี้ กรุณาติดต่อทางศูนย์ฯเพื่อให้ทางเราได้นำข้อมูลผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มเติมเข้าไป

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีฐานะยากจน หลายรายประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างมากกว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง หลายรายไม่ได้รับการส่งตัวจากรพ.ในพื้นที่ บางรายมารักษาล่าช้า บางรายขาดแคลนทุนทรัพย์ บางรายได้รับคำแนะนำผิดๆ หลายรายถูกเพื่อนบ้านและสังคมรอบข้างรังเกียจ

ลักษณะการช่วยเหลือ

ผู้บริจาคโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้กับทุกครอบครัว แต่รบกวนต้องแจ้งทางศูนย์ฯ ทุกครั้งที่มีการโอน (ทางศูนย์ฯ ไม่เปิดบัญชีให้คนไข้โดยตรง เพื่อป้องกันญาติ ๆ นำเงินไปใช้ในทางที่ผิด และเป็นการลำบากมาก ถ้าทางศูนย์ฯต้องเปิดบัญชีสำหรับคนไข้แต่ละราย และต้องดูแลบัญชีทั้งหมดเอง)

  1. ทางเราจะทำบัญชีของครอบครัวนั้น ๆ ไว้เฉพาะสำหรับลงรายรับ-จ่าย ดูยอดคงเหลือ ซึ่งจะส่งให้ผู้บริจาคเป็นประจำ แล้วแต่ว่าต้องการบ่อยแค่ไหน
  2. ปกติแล้ว ทางนักสังคมสงเคราะห์จะรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวคนไข้อยู่แล้ว จะทราบความเดือดร้อนว่า เขาน่าจะใช้เงินประมาณเดือนเท่าไร สามารถแนะนำผู้บริจาคได้
  3. ผู้บริจาคสามารถบริจาคเป็นรายเดือนเป็นประจำ หรือบริจาคเมื่อร้องขอก็ได้
  4. ผู้บริจาคสามารถเลือกได้ว่าจะให้เงินแก่ครอบครัวอย่างไร สำหรับค่าใช้จ่ายใดเป็นการเฉพาะก็ได้ เช่น ให้เขาใช้จ่ายได้อย่างอิสระ หรือใช้เฉพาะเมื่อเป็นการรักษาพยาบาล เป็นต้น
  5. การที่ผู้ป่วยเดินทางมารับเงินช่วยเหลือ เท่ากับเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เป็นประจำ

หมายเลข 58064105

การวินิจฉัย
ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด, ปากแหว่งเพดานโหว่

หมายเลข 58001015

การวินิจฉัย
โรคงวงช้าง

หมายเลข 56002989

การวินิจฉัย
ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด

หมายเลข 54047150

การวินิจฉัย
กลุ่มอาการของโรคเอเพิร์ต

หมายเลข 52089887

การวินิจฉัย
ใบหน้าข้างซ้ายเล็กและอ้าปากไม่ได้แต่กำเนิด

หมายเลข 47077290

การวินิจฉัย
โรคงวงช้าง

หมายเลข 49066194

การวินิจฉัย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ขากรรไกรเล็ก

ข้อมูลธนาคารสำหรับบริจาค

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่บัญชี :623-2-05906-9
ชื่อบัญชี : มูลนิธิตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์